Spelregels GeldCheck51 ©

 1. De GeldCheck51 © (hierna te noemen: het instrument) maakt inzichtelijk welke financiële regelingen er beschikbaar zijn die individuele burgers mogelijk extra geld opleveren.
 2. Het instrument is ontwikkeld door Stadsring51 en heeft als doel het stimuleren van een optimaal gebruik van financiële regelingen door kwetsbare burgers. Stadsring51 voert deze taak uit als onderdeel van schuldpreventie ('tegengaan van niet-gebruik').
 3. Het instrument richt zich met name op het toegankelijk maken van de lokale regelingen (particuliere fondsen, minimaregelingen, bijzondere bijstand).
 4. Het resultaat van het instrument is specifiek d.w.z. afgestemd op de lokale mogelijkheden en op de persoonlijke situatie van de burger/cliënt.
 5. De vragen uit het instrument hebben als doel de persoonlijke situatie van de burger/cliënt in beeld te brengen met het oog op het mogelijke recht op extra geld. In de database worden geen persoonsnamen opgeslagen.
 6. Het instrument is ontwikkeld door de sociaal raadslieden van Stadsring51 voor gebruik door intermediairs van maatschappelijke organisaties (hulpverleners, klantmanagers, vrijwilligers e.d.) ten behoeve van cliënten die mogelijk nog geen optimaal gebruik maken van de financiële regelingen die er voor hen zijn. Daarmee kan het instrument worden ingezet ter ondersteuning van lopende hulpverleningstrajecten.
 7. Het instrument wordt door Stadsring51 middels een persoonlijk wachtwoord (kosteloos) beschikbaar gesteld voor gebruik door intermediairs. Commercieel gebruik is niet toegestaan.
 8. Het instrument kan worden gebruikt zonder dat de cliënt voor wie de mogelijkheden voor extra geld worden onderzocht, hiervoor specificaties, bewijzen e.d. hoeft  aan te leveren of  mee te nemen.
 9. Het instrument vereist in het gebruik geen specialistische kennis van financiële regelingen en aanvraagprocedures.
 10. Het instrument maakt een keuze uit de relevante mogelijkheden en selecteert op basis van de meest voorkomende criteria. De uitkomst is een indicatie van mogelijkheden voor de cliënt. Het is altijd noodzakelijk om bij de uitvoerders van de betreffende regelingen zelf te onderzoeken of en zo ja wat de exacte mogelijkheden zijn voor extra geld.
 11. Aan de uitkomsten van het instrument kunnen geen rechten worden ontleend. Stadsring51 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de toepassing van het instrument.
 12. Hoewel het instrument zorgvuldig is samengesteld aan de hand van openbare informatie en regelmatig wordt geactualiseerd, kan niet worden gegarandeerd dat deze altijd actueel, volledig en foutloos is. Gebruikers of uitvoerders van regelingen die mogelijkheden missen of fouten constateren, worden uitgenodigd om dit aan Stadsring51 te laten weten. De vereiste aanpassingen worden dan doorgevoerd.
 13. Het instrument bevat informatie over en verwijst naar de uitvoerders van de regelingen die in het instrument zijn opgenomen. Deze informatie en verwijzingen moeten worden gezien als service.  Gebruikers en uitvoerders worden uitgenodigd om onjuistheden door te geven.
 14. Het auteursrecht van het instrument berust bij Stadsring51. Het is het verboden om het instrument of onderdelen daarvan te gebruiken of te publiceren anders dan waarvoor het instrument bedoeld is.
 15. Het instrument is een software applicatie die toegankelijk is via het web en dus gebruikt kan worden op elke locatie met een werkende internetverbinding.
 16. De in het instrument ingevoerde gegevens en de daaraan gekoppelde resultaten, worden opgeslagen in een database (met uitzondering van de persoonsnaam). Deze database wordt gebruikt  voor beleidsdoeleinden (inzicht bieden in stedelijk gebruik van financiële regelingen).